European Union

Recruitment for the summer semester 2020/2021

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Food technology and human nutrition

Details
Code SD-TZR
Organizational unit Faculty of Agriculture and Biotechnology
Field of studies Food technology and human nutrition
Form of studies Stacjonarne
Level of education Second level
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 45
Duration 1,5 years
Recruitment committee address rekrutacja@utp.edu.pl lub 52 374 94 11 (pn. – pt. 9.00 – 13.00)
Required document
  • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów II stopnia - z wyłączeniem dyplomu licencjata
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Upcoming phases in this registration:
  • Phase 1 (05.02.2021 00:01 – 18.02.2021 12:00)

Opis

Uzyskasz wiedzę teoretyczną skutkującą dobrą znajomością zagadnień ogólnotechnologicznych, jednostkowych technologii spożywczych oraz kwalifikacjami do kierowania firmą produkującą żywność przetworzoną.. Pozostałe informacjie znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się online o godz. 9.00. w dniu 22.02.2021 r., od godz. 8.30  będą wysyłane linki na podane przez kandydatów adresy mailowe; kandydat powinien mieć dostęp do komputera z kamerką i mikrofonem; w przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się pod adresem: rolbr@utp.edu.pl. Gdyby Kandydat zgłaszał brak dostępu do odpowiedniego oprogramowania pozwalającego na przeprowadzenie zdalnej rozmowy, przewiduje się możliwość osobistego stawiennictwa w Dziekanacie WRiB, ul. Bernardyńska 6, o godz. 9.00.

Opłata rekrutacyjna

opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Specjalności

  1. technologia produktów roślinnych i żywienie człowieka
  2. przetwórstwo i bezpieczeństwo produktów zwierzęcych
  3. nowoczesne kierunki w technologii żywności i w żywieniu człowieka

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe w UTP udziela pracownik Biura ds. Umiędzynarodowienia i Kształcenia Biznesowego. Pytania prosimy kierować na adres: marta.szumanska@utp.edu.pl lub cis@utp.edu.pl

 


 Zasady rekrutacji

 1.    O przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia kierunku technologia żywności i żywienie człowieka mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera:

 a)    kierunku obieralnego, kierunków: bioinżynieria produkcji żywności, towaroznawstwo, chemia i technologia żywności, zielarstwo i fitoterapia;

 b)   pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; weterynaria; zootechnika i rybactwo; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia drugiego stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów pierwszego stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2.      W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3.      W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4.      W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5.  Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz  złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.