OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Wyrażam zgodę' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Nie wyrażam zgody' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.
 2. W Uniwersytecie został powołany Inspektor Ochrony Danych – adres e-mail: iod@utp.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów:
  • przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);
  • dokumentowania przebiegu studiów na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1554 z późn. zm.)
  i wykorzystywane do celów statutowych, archiwalnych, statystycznych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym w procesie rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji, a tym samym przyjęcia na studia i studiowania w Uniwersytecie.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie przede wszystkim w celu wyliczenia uzyskanej przez Panią/Pana liczby punktów z postępowania kwalifikacyjnego oraz ustalenia listy rankingowej kandydatów, co stanowi podstawę do podjęcia decyzji przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula zgody

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a/  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   (Dz.Urz.UE L 119 z 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnie prowadzonej rekrutacji oraz dokumentowania przebiegu studiów i wykorzystywanie ich do celów: statutowych, archiwalnych i statystycznych.

Dane podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Jestem świadoma/y, że dane są niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. Niepodanie danych  skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych  kandydata na studia jest  ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U.2017. 2183 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 16 września 2016 r. (Dz.U. 2016. 1554 ze zm.).

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych  osobowych jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych osobowych i prawie ich poprawiania.

Błędy danych

Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.