OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Wyrażam zgodę' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Nie wyrażam zgody' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).
 1. Przetwarzanie danych
  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez UTP moich danych osobowych oraz wszystkich przekazanych przeze mnie informacji dla potrzeb rejestracji oraz dla celów statystycznych i naukowych.
 2. Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za dane przekazane przy rejestracji internetowej.
 3. Przyjmuję do wiadomości, że:
  a) UTP nie ponosi odpowiedzialności za treści informacji podawanych przeze mnie podczas rejestracji;
  b) rejestracja internetowa jest uznana za ważną
  • na studia pierwszego stopnia - po wprowadzeniu w formularzu wszystkich danych i zatwierdzeniu podania oraz po wpłynięciu opłaty rekrutacyjnej na konto indywidualne w UTP;
  • na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia oraz w rekrutacji uzupełniającej na wszystkie formy i rodzaje studiów - po wprowadzeniu w formularzu wszystkich danych i zatwierdzeniu podania oraz po złożeniu kompletu dokumentów;

  c) wydrukowany i podpisany formularz ankiety kandydata (podanie na studia) wraz z dokumentami należy złożyć
  • na studia stacjonarne pierwszego stopnia - po uzyskaniu statusu: zakwalifikowany
  • na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia oraz w rekrutacji uzupełniającej na wszystkie formy i rodzaje studiów - po dokonaniu rejestracji internetowej tj. przed klasyfikacją;

  dokumenty należy dostarczyć do punktu rekrutacyjnego w wyznaczonych terminach lub przesłać listem poleconym do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich (decyduje data wpływu do UTP);
  d) niewypełnienie pkt. 2, 3b i 3c spowoduje skreślenie z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia lub niedopuszczenie do postępowania klasyfikacyjnego.