Unia Europejska

Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Architektura wnętrz - studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod SD-AW
Jednostka organizacyjna Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek studiów Architektura wnętrz
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 - letnie
Adres komisji rekrutacyjnej Punkt Rekrutacyjny, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
Godziny otwarcia sekretariatu od 03.06.-19.06.2019, w godz. 10:00–13:00
od 24.06.-27.09.2019, w godz. 08:00–15:00
oraz
20.07.2019 r. (sobota), 9.00–12.00
14.09.2019 r. (sobota), 9.00–12.00
21.09.2019 r. (sobota), 9.00–12.00
Adres WWW http://www.wbaiis.utp.edu.pl
Wymagane dokumenty
  • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów II stopnia
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (03.06.2019 00:01 – 23.09.2019 15:00)

Opis

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu sztuki, nauk technicznych i nauk humanistycznych. Pozostałe informacje znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

25.09.2019 r. godz. 10.00-14.00, Al. prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy, bud.3.1, pok.139.

Opłata rekrutacyjna

opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacjie dostępne pod adresem.

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe w UTP udzielają pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, bud. RCI/parter p. C2; tel: 52374 92 78 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-14:00; marta.szumanska@utp.edu.pl


Zasady klasyfikacji

 1.Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek architektura  wnętrz  jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia:

a)    kierunku obieralnego i po kierunkach: wzornictwo, architektura, architektura i urbanistyka,  architektura krajobrazu,

b)  pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze sztuki lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz artystycznych: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z portfolio celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia.

Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b)  w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2.W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.