Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie)

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Architektura wnętrz - studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod SD-AW
Jednostka organizacyjna Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek studiów Architektura wnętrz
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 - letnie
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@utp.edu.pl lub 52 374 94 11 (pn. – pt. 8.00 – 13.00)
Adres WWW http://www.wbaiis.utp.edu.pl
Wymagany dokument
  • Dokumenty wymagane do podjęcia studiów II stopnia
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (14.06.2021 00:01 – 23.09.2021 12:00)

Opis

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu sztuki, nauk technicznych i nauk humanistycznych. Pozostałe informacje znajdziesz pod adresem.

Szczegółowy terminarz rekrutacji

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

Procedura kwalifikacyjna od 13.09.2021 do 23.09.2021. Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Opłata rekrutacyjna

opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Kontakt/Pomoc/FAQ

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem.

Rekrutacja cudzoziemców

Informacji odnośnie rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe w UTP udziela pracownik Biura ds. Umiędzynarodowienia i Kształcenia Biznesowego. Pytania prosimy kierować na adres: cis@utp.edu.pl


Zasady rekrutacji

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek architektura  wnętrz  jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia:
a)    kierunku obieralnego, po kierunkach: wzornictwo, architektura, architektura i urbanistyka,  architektura krajobrazu oraz po kierunkach studiów realizowanych w obszarze sztuki lub przyporządkowanych do dyscyplina naukowych oraz dyscyplin artystycznych: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
b)    kandydaci pozostałych kierunków studiów przystępują do procedury kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów uczenia się. Obejmuje ona: przegląd teczek (kandydaci drogą mailową wysyłają własnoręcznie wykonane prace w postaci dokumentu PDF; dokument winien zawierać 10 prac wykonanych dowolną techniką wskazujących na zainteresowania kandydata architekturą wnętrz) oraz esej (kandydaci drogą mailową wysyłają esej uzasadniający wybór kierunku studiów – minimum 2500 znaków łącznie ze spacjami, znakami interpunkcyjnymi – jedna strona A4)


Za pozytywny wynik procedury  przyjmuje się minimum 51%. Wynik procedury przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 - 90

4,5

71 - 80

4,0

61 -70

3,5

51 - 60

3,0

 

Uzyskanie z procedury kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.
Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z procedury kwalifikacyjnej ( ppkt. b)  w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z proceduty kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z procedury kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.
4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do procedury kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.