Opłata rekrutacyjna

   

Opłata rekrutacyjna regulowana jest rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w uczelni publicznej, na podstawie którego rektor wydaje zarządzenie.

Kandydaci na I rok studiów wyższych, stacjonarnych i niestacjonarnych wnoszą opłatę z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia (zwaną w IRK opłatą rekrutacyjną).

                   Opłata rekrutacyjna, ustalona dla kandydatów na rok akademicki 2018/2019 wynosi: 

  

kierunki: architektura, architektura wnętrz oraz  wzornictwo (studia  pierwszego stopnia)                        

150 zł

 

                               kierunki pozostałe:                                  85 zł

Opłatę należy wnieść na konto indywidualne,

wyświetlone po zakończeniu rejestracji internetowej

Dowód dokonania opłaty należy dołączyć do kompletu dokumentów składanych w UTP. Opłata nie podlega zwrotowi.

Brak wpływu opłaty rekrutacyjnej na konto indywidualne w UTP spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania klasyfikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia.

Brak dowodu wpłaty przy składaniu dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania klasyfikacyjnego na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, na studia drugiego stopnia oraz w rekrutacji uzupełniającej na wszystkie formy i poziomy studiów.

Terminy wpłat:

Poziom i forma studiów

Terminy

pierwszego stopnia

Wpłaty

(termin zalecony)

wpływu na konto indywidualne w UTP

(termin nieprzekraczalny)

stacjonarne

kierunki: architektura, architektura wnętrz oraz wzornictwo

rekrutacja podstawowa:

od 04.06.2018 r.  do 08.07.2018 r.

do 09.07.2018 r.

stacjonarne

(pozostałe kierunki)

rekrutacja podstawowa:

od 04.06.2018 r.  do 09.07.2018 r.

do 11.07.2018 r.

rekrutacja uzupełniająca  (RU 1):

od 18.07.2018 r. do 23.07.2018 r.

dowód wpłaty w oryginale przy składaniu

dokumentów  tj. do 23.07.2018 r.

rekrutacja uzupełniająca  (RU 2):

od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r.

dowód wpłaty w oryginale przy składaniu

dokumentów  tj. do 31.08.2018 r.

rekrutacja uzupełniająca  (RU 3):

od 10.09.2018 r. do 24.09.2018 r.

dowód wpłaty w oryginale przy składaniu

dokumentów  tj. do 24.09.2018 r.

niestacjonarne

.

rekrutacja podstawowa

od 04.06.2018 r. do 31.08.2018 r.

 

 

 

dowód wpłaty w oryginale przy składaniu

dokumentów tj. do 31.08.2018 r.

 

 

 

 

rekrutacja uzupełniająca  (RU 1):

od 10.09.2018 r. do 24.09.2018 r.

dowód wpłaty w oryginale przy składaniu

dokumentów  tj. do 24.09.2018 r.

drugiego stopnia

rekrutacja podstawowa:

od 04.06.2018 r. do 20.09.2018 r.

dowód wpłaty w oryginale przy składaniu

dokumentów  tj. do 20.09.2018 r.

 

Sprawdź koniecznie czy opłata wpłynęła na konto UTP !

W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku, bądź wnieść brakującą opłatę.