Rekrutacja na studia -- dokumenty

Wymagane Dokumenty

Dokumenty należy składać zgodnie z terminami w teczce tekturowej z opisem (imię i nazwisko, wydział, kierunek, forma i rodzaj studiów)

 

Na studiA drugiego stopnia


1.   podanie na ustalonym formularzu UTP (ankieta osobowa) - wydruk po rejestracji internetowej,

2. świadectwo dojrzałości w oryginale wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną/szkołę - do wglądu  uczelni (wykonania kserokopii - kserokopię poświadcza pracownik uczelni),

3. dyplom ukończenia studiów w oryginale – do wglądu uczelni (wykonania kserokopii - kserokopię wykonuje   pracownik uczelni), zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku braku dyplomu,

4.   dokument zawierający ocenę na dyplomie i  egzaminu dyplomowego oraz średnią ocen z toku studiów,

5.   dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

5a.  fotografia w formie elektronicznej (kandydat samodzielnie wgrywa zdjęcie do systemu IRK),

6.   kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2)

7.   dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,

8. kandydaci niepełnosprawni składają dodatkowo: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

  

Uwaga!

Wszystkich kandydatów obok rejestracji internetowej obowiązuje złożenie kompletu dokumentów.
Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów w UTP.

Dokumenty należy składać zgodnie z terminami w teczce tekturowej z opisem (imię i nazwisko, wydział, kierunek, forma i rodzaj studiów)

        w  Punkcie  Rekrutacyjnym lub przesłać listem poleconym na adres:

       Uniwersytet Technologiczno-  Przyrodniczy, Dział Kształcenia i  Spraw Studenckich, Biuro Rekrutacji,

       85-796 Bydgoszcz,  Al. prof. S. Kaliskiego 7