Rekrutacja na studia -- dokumenty

Wymagane Dokumenty

Dokumenty należy składać zgodnie z terminami w teczce tekturowej z opisem (imię i nazwisko, wydział, kierunek, forma i rodzaj studiów)

 

Na studiA PIERWSZEGO stopnia


1.      podanie na ustalonym formularzu UTP (ankieta osobowa) – wydruk po rejestracji internetowej,

2.      kserokopia świadectwa dojrzałości (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem potwierdzenia kopii przez uczelnię) albo świadectwo dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,

3.      2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

3a. zdjęcie w postaci elektronicznej o rozmiarach co najmniej 300x375 pikseli odpowiedniej jakości    (format JPG),  maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 50 KB; zdjęcie elektroniczne powinno być takie samo (identyczne) ze     zdjęciem „na papierze” dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami, zdjęcie należy samodzielnie wgrać do IRK,

4.      kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku  kandydatów na studia będących cudzoziemcami, uwaga - pracownicy punktu rekrutacyjnego nie kserują dokumentów,

5.      dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,

6.      kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości dwustronicowe uzyskane w systemie starej matury składają dodatkowo kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,

7.      kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej „International Baccalaureate” IB składają jego oryginał  i tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego; kandydat, który w roku 2018 zdaje/zdawał maturę międzynarodową i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej; kopię dyplomu (w tym oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie – nie później niż do 1 października 2018 r.,

8.      kandydaci niepełnosprawni składają dodatkowo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Na studiA drugiego stopnia


1.   podanie na ustalonym formularzu UTP (ankieta osobowa) - wydruk po rejestracji internetowej,

2.  kserokopia dyplomu ukończenia studiów (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem    potwierdzenia kopii przez uczelnię) lub zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku braku dyplomu,

3.   dokument zawierający ocenę na dyplomie i  egzaminu dyplomowego oraz średnią ocen z toku studiów,

4.   2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

4a.  zdjęcie w postaci elektronicznej o rozmiarach co najmniej 300x375 pikseli odpowiedniej jakości    (format JPG), maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 50 KB; zdjęcie elektroniczne powinno być takie samo (identyczne) ze zdjęciem „na papierze” dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami,     zdjęcie należy samodzielnie wgrać do IRK,

5.   kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku  kandydatów na studia będących cudzoziemcami,uwaga - pracownicy punktu rekrutacyjnego nie kserują dokumentów,

6.   dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,

7. kandydaci niepełnosprawni składają dodatkowo: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez   wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

  

Uwaga! niezłożenie dokumentów w terminie spowoduje niedopuszczenie do klasyfikacji na studia.

Dokumenty należy składać zgodnie z terminami oraz w teczce tekturowej z opisem (imię i nazwisko, wydział, kierunek, forma i rodzaj studiów) w  Punkcie  Rekrutacyjnym lub przesłać listem poleconym na adres:

         Uniwersytet Technologiczno-  Przyrodniczy, Dział Kształcenia i  Spraw Studenckich,

Biuro Rekrutacji, 85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7